luni, 27 octombrie 2014

Puterea Prezentului - Eckhart Tolle

 De curand am terminat de citit aceasta carte care va o recomand cu drag.In aceasta carte veti gasi multe raspunsuri la intrebarile care vi le-ati pus. Gasiti informatii despre minte, corpul durere, relatii, despre femei si multe altele.

Despre Eckhart Tolle, este un învă­ţă­tor spi­ri­tual cu multă expe­rienţă în acest dome­niu. Car­tea se con­cen­trează pe per­soana care sun­tem acum, astăzi. Mereu ne gân­dim la ceea ce s-a întâm­plat în tre­cut sau ce s-ar putea întâm­pla în vii­tor. Acor­dăm o atenţie spo­rită tre­cu­tu­lui nos­trum sau plănuindu-ne vii­to­rul. Din­tre ide­ile dezvol­tate de car­tea lui Eckhart Tolle "Pute­rea pre­zen­tu­lui":
  • Nu ne oprim însă pen­tru a ne bucura de momen­tele pe care le trăim. Eckhart Tolle ne spune că nimic din exte­rior nu ne va com­pleta. Ne petre­cem întreaga viaţă urmă­rind lucruri ce cre­dem că ne vor aduce feri­ci­rea. Nu ştim cine sun­tem, şi de aceea ne folo­sim de ceea ce avem sau ceea ce am obţi­nut ca o sursă a iden­ti­tă­ţii noas­tre. Ast­fel unii oameni se bazează pe aspec­tul lor, pe locu­rile de muncă, pe casele lor, etc., dar în momen­tul în care ai atins ade­vă­rata ilu­mi­nare, devii com­plet mulţu­mit de situ­a­ţia ta, pen­tru că eşti în armo­nie cu tine însuţi şi ştii ceea ce vrei.
  • Conş­ti­inţa este calea de a ieşi din durere.” spune Tolle. In exten­sis înseamnă că majo­ri­ta­tea părţi­lor com­pli­cate din viaţa noas­tră ni le gene­răm singuri.
  • Ne petre­cem prea mult timp gândindu-ne la ceea ce ne-a zis sau ne-a făcut cineva, lucru care ne ampli­fică sen­ti­men­tul de dure­rea. Nu putem pre­veni ca anu­mite lucruri să ne facă rău, dar putem decide cât de mult ne va afecta.
  • Tin­dem să petre­cem prea mult din tim­pul nos­tru retră­ind tre­cu­tul, deo­a­rece este sin­gu­rul lucru cu care minţile noas­tre sunt fami­li­a­ri­zate și nu ştim ce s-ar putea întâm­pla acum sau în viitor.
  • Există un frag­ment în care care îl înfă­ţi­şează pe Tolle vor­bind des­pre rela­ţi­ile ilu­mi­nate. Nu există nici o rela­ţie în care doi oameni se iubesc în egală măsură, tot timpul.
  • Majo­ri­ta­tea oame­ni­lor cred că dacă nu ar exista nega­ti­vi­tate, atunci totul ar fi bine. Atunci când iubeşti pe cineva înseamnă că eşti mulţu­mit de toate părţile lui, nu doar de cele care îţi plac cel mai mult. Dra­gos­tea aduce şi frica, iar această frică este cea care face rela­ţi­ile să dureze. Iubeşti pe cineva atât de mult încât începe să-ţi fie frică să-l pierzi. Acest lucru te va face să fii mai pru­dent în rela­ţia ta, determinându-te să mun­ceşti mai mult pen­tru a o păs­tra, fiind o moda­li­tate sigură de a o face să dureze.
Nu există nici o for­mulă de a atinge pacea inte­ri­oară. “Pute­rea Pre­zen­tu­lui” pur şi sim­plu ne cere să fim pre­zenţi în “acum”. În acest fel, putem să facem ca fie­care moment din viaţa noas­tră să însemne ceva. Pen­tru a putea înţe­lege cât mai mult din această carte, tre­buie ca mai întâi să simţi nevoia să schimbi ceva în viaţa ta.

Ghidul cartii poate fi cumparat la  pretul de 11,2 lei de aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu